Thursday, 2-28-08 - Taken W/ the Canon G9 - Sasserath