Tay's Basketball PV v Lehighton 12-2014 - Sasserath