Sunrise - Jim Thorpe Mauch Chunck/100 Mile 7-15 - Sasserath